O tym co przyniesie nam jutro, czyli konsolidacja służb podatkowych w Polsce…

          Przekształcenie Służby Celnej w Krajową Administrację Skarbową w ramach, której wyodrębnia się nową jednostkę mundurową, jaką jest Służba – Celno Skarbowa jest nową tematyką, dotychczas poruszaną w literaturze i prasie. Od 1 marca 2017 roku w ramach centralizacji polskich organów podatkowych powstawała Krajowa Administracja Skarbowa. Zgodnie z ustawą połączono

– administrację podatkową (Izby oraz Urzędy Skarbowe),

– kontrolę skarbową (Urzędy Kontroli Skarbowej),

– Służbę Celną (Izby, Urzędy oraz Oddziały Celne).

            Zadania w ramach funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej zostały powielone z trzech ustaw i dotyczą między innymi, obsługi podatków, ujednolicenia systemu informacji celnej  podatkowej, zapobieganiu przestępczości podatkowej, pobór cła i podatków, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi, eliminację wyłudzeń podatkowych, badania przestrzegania obowiązków podatników Przed utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej celem Służby Celnej było zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Poprzez kontrolę polskiego prawa oraz Unijnego Kodeksu Celnego jednostki te zapewniały swobodny obrót towarowy pomiędzy państwami będącymi w strefie Schengen oraz państwami trzecimi. Ponadto prowadzono kontrole, nadzór, dozór oraz rewizje celne towarów i osób w ramach zwalczania zjawiska przemytu. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zawiera: 279 pogrupowanych artykułów w IX działach, w następującym porządku: Przepisy Ogólne; Organy Krajowej Administracji Skarbowej; Pomoc i informacje; Kontrola celno –skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie oraz szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej; Praca w Krajowej Administracji Skarbowej oraz służba w Służbie Celno – Skarbowej; Odpowiedzialność dyscyplinarna; Przepisy Karne; Przepis Końcowy.

            Raport Centrum Analiz i Studiów Podatkowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zawiera analizę ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Autorzy raporty zauważyli szereg uwag oraz poprawek ponieważ projekt jest niedopracowany. Wynikają z tego obecnie błędy, które są szkodliwe dla Służby Celno – Skarbowej jak i podatników. Ważną kwestią jest w ramach tego przekształcenia jest los funkcjonariuszy celnych. Zapowiadają oni walkę z państwem o swoje praca, co nie przysporzy państwu autorytetu ani prestiżu, ponieważ wygrane rozprawy sądowe mogą przyczynić się do wysokich odszkodowań. Pracownicy zamiast zajmować się swoimi obowiązkami, mogą przygotowywać się do batalii sądowej z państwem między innymi o przyznanie im prawa do zaopatrzenia emerytalnego na takich samych zasadach jak ma to miejsce w przypadku innych służb mundurowych. Obecnie ustawa włączająca celników do systemu zaopatrzenia emerytalnego jest w trakcie prac legislacyjnych.

          Opinie funkcjonariuszy celnych są jednak jednoznaczne. Pośpiech, chaos oraz brak dyskusji pomiędzy władzą a funkcjonariuszami celnymi oraz skarbowcami nie przyczyni się do rozwoju administracji podatkowej. Obawa wśród celników o nepotyzm, miejsca pracy, stanowiska, stopnie nie jest bezzasadna. Restrykcyjność organu podatkowe, stawianie co raz większych wymagań, które mogą utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej może doprowadzić do obniżenia poziomu wzrostu gospodarczego. Nakładanie wysokich kar pieniężnych w celu zmniejszenia długu budżetowego w takiej sytuacji przypuszczalnie doprowadzi podatników do stanu, gdzie będą starać się optymalizować wysokość swoich podatków. W wyżej wymienionej ustawie brakuje rozwiązań i interpretacji mających ułatwić życie oraz pracę zarówno pracownikom organów podatkowych jak i samym podatnikom.

Autor: Paulina Walas

Perspektywa bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce w kontekście poboru podatków

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/850033,vat-fiskus-zwolnienia-podatkowe.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/850033,vat-fiskus-zwolnienia-podatkowe.html

          Bezpieczeństwo ekonomiczne ma na celu zapewnienie ciągłości zrównoważonego rozwoju państwa poprzez finansowanie poszczególnych elementów składowych bezpieczeństwa narodowego. Jest to bardzo ważny element, ponieważ to od stanu budżetu państwa zależy to, w jaki sposób będą finansowane jednostki mundurowe, szpitale, szkoły oraz administracja publiczna zajmująca się infrastrukturą krytyczną i szeroko pojętym zarządzaniem kryzysowym. Już od wczesnych lat 90’ XX wieku w Polsce odkąd powstał podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT) zauważalne jest zjawisko prania brudnych pieniędzy, przemytu, wyłudzania podatków (zwłaszcza w przypadku podatku od towarów i usług).

          Państwo, jako legislator podjął działania mające na celu zmniejszenie występowania przestępstw i wykroczeń o charakterze celno – skarbowym przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększenia wpływów do budżetu państwa z tytułu poboru podatków. Działanie te mają również na celu poprawę współpracy pomiędzy organami podatkowymi i służbami celnymi. Warto tutaj wspomnieć o działającej od marca 2017 roku Krajowej Administracji Skarbowej, która połączyła Służbę Celną, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Urzędy Skarbowe w jeden zharmonizowany twór, który dzięki nowym metodom zwiększenia kontroli celno – skarbowej ma możliwość zwiększenia wpływów do budżetu państwa. Powstała również jednostka Służba Celno – Skarbowa posiadająca zarówno uprawniania policyjne jak i kontrolne, które pozwalają na większy zakres działań podczas przeprowadzania kontroli przewożonych ładunków, w tym na przykład paliwa, który opodatkowany jest podatkiem od towarów i usług, podatkiem akcyzowym oraz „opłatą paliwową”. Metody, które mają przyczynić się do uszczelniania systemu podatkowego w Polsce stosowane przez Krajową Administrację Skarbową to między innymi:

– Jednolity Plik Kontrolny (przedstawiający strukturę logiczną każdego przedsiębiorstwa i ich składowych, sprzedaży, zakupu, wyciągów bankowych, ksiąg handlowych, stanie magazynów, fakturach, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz z danymi, które zostały pobrane z ewidencji przychodów),

– metoda podzielonej płatności (płatność za każdą fakturę zostałaby podzielona na dwa etapy. Pierwszy to przelew kwoty netto do kontrahenta, drugi to przelew kwoty VAT na specjalny rachunek bankowy VAT),

– odwrotne obciążenie (stosowany dla wybranych przedsiębiorstw, które zgodnie z zamysłem ustawodawcy stanowią grupę wysokiego ryzyka, w której mogą wystąpić znamiona wykroczeń lub przestępstw skarbowych; lista przedsiębiorstw określona została zgodnie z załącznikiem nr 13 ustawy o podatku od towarów i usług – faktura, która została wystawiona z odwrotnym obciążeniem przerzuca obowiązek rozliczania tego podatku z sprzedawcy na nabywcę),

– kontrola celno – skarbowa, nadzór, dozór i rewizje celne oraz postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa (przy tych formach warto zaznaczyć, że istniały one już wcześniej w innej formie, wcześniej wobec przedsiębiorstwa mogła toczyć się oddzielnie kontrola celna i kontrola podatkowa, w obecnej formie kontrola celno – skarbowa łączy obydwie kontrole w jednym postępowaniu).

     Podsumowując, zmiany podatkowe dla każdego oznaczają pewne trudności i nieudogodnienia, niemniej jednak należy mieć na uwadze, że według ustawodawcy mają one przyczynić się do zwiększenia wpływów budżetowych z tytułu poboru podatków. To właśnie wpływy do budżetu dzielone są na poszczególne dziedziny bezpieczeństwa w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju zarówno samego państwa jak i ich obywateli. Każde państwo, któremu udało się zniwelować zjawisko wyłudzania podatków czy przemytu odnotowało zwiększony pobór podatków do budżetu. Czy przedstawione powyżej metody ograniczenia występowania przestępstw oraz wykroczeń skarbowych przyniosą jakieś skutki? Na te pytanie obecnie nie jestem w stanie państwu odpowiedzieć. Należy poczekać na oficjalne statystyki opracowywane przez Ministerstwo Finansów po każdym roku podatkowym oraz zauważyć to czy w państwie będą widoczne pozytywne i długofalowe zmiany i zrównoważony rozwój związany z rozdysponowaniem podatków na poszczególne gałęzie bezpieczeństwa narodowego w Polsce.

Autor Paulina Walas

Rola Służby Celno – Skarbowej w walce z przemytem

Służba Celno – Skarbowa oprócz uczestnictwa w I filarze Unii Europejskiej (traktaty założycielskie wspólnot w tym Unijny Kodeks Celny, unia celna i wspólny rynek) zgodnie z postanowieniami III filaru UE uczestniczy w walce zorganizowaną przestępczością międzynarodową i współpracuje z policą w celu zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej poprzez ochronę:

·         granic zewnętrznych państwa (zgodnie z przepisami układu z Schengen),

·         walki z terroryzmem,

·         walki z przestępczością zorganizowaną, korupcją i oszustwami,

·         walki z przestępczością narkotykową.

          Służba Celno – Skarbowa w Unii Europejskiej odgrywa istotną rolę zwalczaniu, zapobieganiu i ściganiu przestępstw o charakterze celnym, a w szczególności:

– nielegalnego obrotu handlowego (niebezpiecznymi materiałami nuklearnymi i toksycznymi odpadami oraz produktami skierowanymi do produkcji broni biologicznej, chemicznej i jądrowej: towary te są objęte zakazem, amunicją, bronią i materiałami wybuchowymi, narkotykami i substancjami psychotropowymi oraz dobrami kultury,

– obrotu handlowego niebezpiecznymi środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi (skierowane do nielegalnej produkcji narkotyków) wymienionymi w I i II tabeli Konwencji Narodów Zjednoczonych z 20 grudnia 1988,

– przewożenia i handlowaniem towarami, na które wspólnota europejska wydała zakaz bądź zakaz obowiązuje w krajowym przepisie celnym,

– nielegalnego handlu międzynarodowego towarami, na które nałożono podatki. Handel ten prowadzony jest z naruszeniem obowiązujących zobowiązań podatkowych bądź w celu uzyskania nielegalnych z aktami normatywnymi dofinansowań z pomocy publicznej powiązanej z wywozem lub przywozem towarów. Działania te mogą doprowadzić do poważnych obciążeń finansowych dla budżetów państw członkowskich lub Wspólnoty Europejskiej poprzez zastosowanie subwencji, czyli dofinansowania jednostek, lub podmiotów,

– przestępstwa międzynarodowe (zawinione i zamierzone w ramach funkcjonowania grup terrorystycznych) przeciwko własności, wolności osobistej, życiu bądź zdrowiu),

– handel żywym towarem bądź przemyt imigrantów na obszar terytorialny wspólnoty europejskiej,

– pranie pieniędzy bądź przemyt.

Każdy towar przewożony przez granice Unii Europejskiej jest kontrolowany na portach lotniczych, morskich bądź na punktach granicznych przez Służbę Celno – Skarbową. Wyróżniamy trzy rodzaje kontroli przeprowadzanych przez celników w celu zniwelowania zjawisk przestępczych bądź terrorystycznych:

a)    Kontrola celna – to wszystkie działania realizowane w zakresie dozoru celnego, a zwłaszcza: rewizja celna, przeszukiwanie pomieszczeń i osób, rewidowanie i sprawdzanie zamknięć celnych, kontrola autentyczności dokumentów, księgowości osób i innych dokumentów, konwój celny, kontrola i zatrzymywanie bagaży, środków transportu i towarów, które są przewożone przez podróżnych,

b)    Dozór celny – to wszystkie działania przyjmowane przez Służbę Celno – Skarbową w ramach zobowiązania do stosowania aktów normatywnych wspólnotowego oraz krajowego prawa celnego. W zakresie działań dozoru celnego podlega kontrola celna towarów wyprowadzanych i wprowadzanych w obszarze kraju.

c)    Rewizja celna – to wszystkie działania podejmowane w obszarze kontroli celnej. Obejmują swym zakresem ustalenie: ilości, rodzaju i stanu towarów oraz wartości celnej towaru. Służba Celno – Skarbowa może wykonywać rewizję celną towarów przywożonych lub wywożonych z obszaru wtedy, gdy towar jest w trakcie kontroli zgłoszenia celnego.

Autor: Paulina Walas